Bạn đang sử dụng bản đồ dẫn đường nào cho ô tô

Published: Fri, 22 Jan 2021 02:42:14 GMT
By: NGUYEN THANH KHIEM

Education, Health & Fitness, Religion & Spirituality


Season: 1, Episode: 3


Tại Việt Nam, để sử dụng chức năng dẫn đường, thịnh hành nhất có lẽ là Google Maps. Trước khi Google Maps có chức năng dẫn đường, có lẽ HERE là ứng dụng được ưa chuộng hơn.